My 1st isiXhosa Blog!!!

 

Ndanixelela uba ndizakuliqinisa ulwimi lwami. Khawu fan’ucinge, ndithetha kakhulu kangaka ndandingakwazi nokusithetha kakuhle isiXhosa.

Ndathuka nyani xandifika esikolweni ndafumanisa uba kuzakufuneka ndifunde ukubhala ngesiXhosa. Saqala isikolo ngoFebruary, ndiselusana ekubhaleni, ndizakucela nindixolela ngespelling ngamanye amaxesha.

 

Namhlanje ndibhale ibali lam lokuqala lesiXhosa. Indlela endivuya ngayo soze niyazi. Ndahlala iminyaka eminizi indi phethe kakubi imeko yokungalazi ilwimi lam.

 

Ndandiba nentloni xandinamaXhosa xabethetha. Ndingazazi uba ndizithini ngoba ingqondo yam ibingakwazi ukutolika iincingo zam zesilungu, ngesiXhosa. Ndandingakwazi ukukhululeka xakuthethwa isiXhosa. Lento ibindi phatha kakubi nyani.

 

Ndiyavuya namhlanje xandikwazi ukunixelela ngamzwi am…..asembalwa….kodwa ndiyavuya ngoba ndiyakwazi ukunibulela ngondifakela iPressure. Oko ndabhala lancwadi iDear Blacks, abantu abaninzi bebe buza uba kutheni mna kuqala ndingayibhalanga ngesiXhosa.

 

Inyani nantsi…… ndandingakwazi chaps.

 

Ndandixakekile, ndingalazi ulwimi lam. Namhlanje ndiyaziqhenya ngami! Ewe inene andikakwazi ukubhala nokuthetha KAKUHLE, kodwa noko ndiyazama nomphefumlo wam wonwabile.

Ndiyabulela ngelixhesha uQamata andiphe lona apha eRhini. Indlela yam imhlophe!

Kwaye mhlawumbi liyeza ixesha apho ndizakubhala amabali esiXhosa…..noko sikhatele ngoCinderella.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s